Reference

Jiří Hoch

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Ve sledu posledních tří let jsem měl příležitost se blíže seznámit s prací divize Medical Services Mladé fronty. Příležitostí k seznámení byla naše spolupráce s týmem redakce vedené šéfredaktorkou MUDr. Michaelou Lízlerovou při přípravě časopisů Postgraduální medicína a Postgraduální gastroenterologie a hepatologie a výtečně organizovaná vzdělávací sympózia, která pravidelně navazují na vydání těchto časopisů. Kvalitu a invenci organizačního zajištění jsme pak mohli potvrdit již opakovaně při pořádání každoročních Pracovních dnů Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP v kongresovém sále Žižkovské věže. Inspirováni výtečnou zkušeností jsme služeb divize využili také k úspěšnému vydání publikace Koloproktologie – vybrané kapitoly.
Mé poděkování patří rovněž obchodní ředitelce Kristíně Kupcové, panu Karlu Novotnému, řediteli divize, a celému týmu divize Medical Services.

Lukáš Karel

MUDr. Karel Lukáš, CSc.
IV. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Když mi bylo nabídnuto, abych se stal předsedou redakční rady úplně nového časopisu s názvem Postgraduální gastroenterologie a hepatologie, tak jsem se trochu zarazil. Je to pro mě velká čest a mám rád obtížné úkoly. Vyšlo první číslo a zadostiučiněním mi byla nejen chvála čtenářů, ale i popudlivá reakce „kolegy“ z jiného časopisu.
Časopis je jasně zaměřen postgraduálně, snažíme se, aby každé číslo mělo nosné téma, které rediguje renomovaný autor, ale vyžadujeme i články od mladších kolegů, občas zařadíme zajímavou kazuistiku nebo minisympózium. Oživením časopisu jsou nádherné fotografie profesora MUDr. Jana Bultase, CSc., z jeho zahraničních cest. Přiznal jsem to i v editorialu, že jsme se inspirovali v jednom z nejprestižnějších časopisů, v New England Journal of Medicine. Pochopitelně k internímu obsahu náleží i externí vzhled, časopis je perfektně připraven po stránce odborné i jazykové a reprezentuje tak skvělou redakční i grafickou práci. O oblibě a zájmu o časopis svědčí i to, že nově vydané číslo ihned mizí a starší už nejsou k dispozici. A tak jsem rád, že jsem místo v redakční radě přijal!

Petr Urbánek

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

 

 

 

MUDr. Iva Hoffmanová

II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 

Odpolední lékařské semináře pořádané vydavatelstvím Mladá fronta, divizí Medical Services, jsem si velmi oblíbila. Jde o „komorní“ vzdělávací akce, které probíhají v dopravně velmi dobře dostupných pražských hotelích. Přednášející jsou erudovanými lékaři daných oborů s praktickými zkušenostmi, čemuž odpovídá i úroveň diskuse. Naprosto ideální je, že tématu probíranému na sympoziu je věnováno i aktuální číslo některého z odborných časopisů Medical Services (Postgraduální medicína či Postgraduální gastroenterologie a hepatologie), které obdrží každý účastník semináře a kde jsou publikovány nejen články pokrývající přednášky, ale i statě, které dané téma ještě dále rozšiřují.

Jako autor nedávno vydané monografie Hepatitida C bych chtěl vyzdvihnout a ocenit práci zaměstnanců divize Medical Services nakladatelství Mladá fronta a. s. Jde především o šéfredaktorku MUDr. Michaelu Lízlerovou – nebýt několika let dobrých zkušeností s její prací, je pravděpodobné, že by kniha vůbec nevznikla. S paní šéfredaktorkou jsem spolupracoval nejen při vydání monografie, ale opakovaně při přípravě několika článků či celých čísel časopisu Postgraduální medicína a vždy byla naše spolupráce naprosto bezproblémová, rychlá a kvalitní.

Dále chci výslovně vyzdvihnout pečlivou práci paní redaktorky Jindry Bláhové. Ve zcela neuvěřitelně krátkém čase zpracovala text, o kterém jsem přesvědčen, že pro osobu nemající medicínské vzdělání musel být naprosto nesrozumitelný a složitý. Za zvláštní zmínku stojí i pečlivé grafické zpracování monografie v podání pana Radka Koňaříka a vynikají um ilustrátora Jiřího Hlaváčka. Ilustrace, včetně té titulní na obálce, jsou podle mého názoru tím nejlepším, co bylo na poli hepatitidy C v České republice vytvořeno.