Reference

Jiří Hoch

Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Ve sledu posledních tří let jsem měl příležitost se blíže seznámit s prací divize Medical Services Mladé fronty. Příležitostí k seznámení byla naše spolupráce s týmem redakce vedené šéfredaktorkou MUDr. Michaelou Lízlerovou při přípravě časopisů Postgraduální medicína a Postgraduální gastroenterologie a hepatologie a výtečně organizovaná vzdělávací sympózia, která pravidelně navazují na vydání těchto časopisů. Kvalitu a invenci organizačního zajištění jsme pak mohli potvrdit již opakovaně při pořádání každoročních Pracovních dnů Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP v kongresovém sále Žižkovské věže. Inspirováni výtečnou zkušeností jsme služeb divize využili také k úspěšnému vydání publikace Koloproktologie – vybrané kapitoly.
Mé poděkování patří rovněž obchodní ředitelce Kristíně Kupcové, panu Karlu Novotnému, řediteli divize, a celému týmu divize Medical Services.

Lukáš Karel

MUDr. Karel Lukáš, CSc.
IV. interní klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Když mi bylo nabídnuto, abych se stal předsedou redakční rady úplně nového časopisu s názvem Postgraduální gastroenterologie a hepatologie, tak jsem se trochu zarazil. Je to pro mě velká čest a mám rád obtížné úkoly. Vyšlo první číslo a zadostiučiněním mi byla nejen chvála čtenářů, ale i popudlivá reakce „kolegy“ z jiného časopisu.
Časopis je jasně zaměřen postgraduálně, snažíme se, aby každé číslo mělo nosné téma, které rediguje renomovaný autor, ale vyžadujeme i články od mladších kolegů, občas zařadíme zajímavou kazuistiku nebo minisympózium. Oživením časopisu jsou nádherné fotografie profesora MUDr. Jana Bultase, CSc., z jeho zahraničních cest. Přiznal jsem to i v editorialu, že jsme se inspirovali v jednom z nejprestižnějších časopisů, v New England Journal of Medicine. Pochopitelně k internímu obsahu náleží i externí vzhled, časopis je perfektně připraven po stránce odborné i jazykové a reprezentuje tak skvělou redakční i grafickou práci. O oblibě a zájmu o časopis svědčí i to, že nově vydané číslo ihned mizí a starší už nejsou k dispozici. A tak jsem rád, že jsem místo v redakční radě přijal!

Petr Urbánek

Prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
předseda České hepatologické společnosti ČLS JEP

Jako autor nedávno vydané monografie Hepatitida C bych chtěl vyzdvihnout a ocenit práci zaměstnanců divize Medical Services nakladatelství Mladá fronta a. s. Jde především o šéfredaktorku MUDr. Michaelu Lízlerovou – nebýt několika let dobrých zkušeností s její prací, je pravděpodobné, že by kniha vůbec nevznikla. S paní šéfredaktorkou jsem spolupracoval nejen při vydání monografie, ale opakovaně při přípravě několika článků či celých čísel časopisu Postgraduální medicína a vždy byla naše spolupráce naprosto bezproblémová, rychlá a kvalitní.

Dále chci výslovně vyzdvihnout pečlivou práci paní redaktorky Jindry Bláhové. Ve zcela neuvěřitelně krátkém čase zpracovala text, o kterém jsem přesvědčen, že pro osobu nemající medicínské vzdělání musel být naprosto nesrozumitelný a složitý. Za zvláštní zmínku stojí i pečlivé grafické zpracování monografie v podání pana Radka Koňaříka a vynikají um ilustrátora Jiřího Hlaváčka. Ilustrace, včetně té titulní na obálce, jsou podle mého názoru tím nejlepším, co bylo na poli hepatitidy C v České republice vytvořeno.

MUDr. Iva Hoffmanová
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Odpolední lékařské semináře pořádané vydavatelstvím Mladá fronta, divizí Medical Services, jsem si velmi oblíbila. Jde o „komorní“ vzdělávací akce, které probíhají v dopravně velmi dobře dostupných pražských hotelích. Přednášející jsou erudovanými lékaři daných oborů s praktickými zkušenostmi, čemuž odpovídá i úroveň diskuse. Naprosto ideální je, že tématu probíranému na sympoziu je věnováno i aktuální číslo některého z odborných časopisů Medical Services (Postgraduální medicína či Postgraduální gastroenterologie a hepatologie), které obdrží každý účastník semináře a kde jsou publikovány nejen články pokrývající přednášky, ale i statě, které dané téma ještě dále rozšiřují.